مجله اینترنتی پرستو

یکشنبه 24 تیر 1403

میخ حصارکشی در چشم سی و سه پل

میخ حصارکشی در چشم سی و سه پل

ثمیـن اسـدی، شهرسـاز و منتقـد حصارکشـی سـی وسـه پل با اشـاره به اینکـه هرگونـه مداخلـه بصـری هویـت ایـن سـازه تاریخـی را خدشـه دار میکنـد میگوید ایـن پل بیـش از چهار صـده به همین شـکل بـوده اسـت و دلیـل نـدارد امـروز ...

ثمیـن اسـدی، شهرسـاز و منتقـد حصارکشـی سـی وسـه پل با اشـاره به اینکـه هرگونـه مداخلـه بصـری هویـت ایـن سـازه تاریخـی را خدشـه دار میکنـد میگوید ایـن پل بیـش از چهار صـده به همین شـکل بـوده اسـت و دلیـل نـدارد امـروز تغییـری بـا ایـن شـدت در آن بـه وجـود بیایـد. وی معتقـد اسـت اتـود جدیـد اجـرا شـده بـرای مسـدود کـردن دهانه هـا بسـیار بـا معماری ایـن پـل غریبـه اسـت و میلـه یا سـیم های فلـزی هیـچ ارتباطـی بـا هویـت ایـن پـل- فضـا ندارد. ..

به گزارش سرپوش، حصارکشـی دهانه هـای سی وسـه پـل اصفهان کـه مدتها مورد مناقشـه دوسـتداران میـراث فرهنگی این کلانشهر بـود بالاخره آغـاز شـد. ایـن طـرح بـرای مسـدود کـردن دهانه هـای سـی و سـه پل اصفهـان به منظـور جلوگیری از سـقوط گردشـگران از روی ایـن پـل تاریخی اسـت.

حفاظ طراحی شده متشکل از دو میله فلزی و چند رشته سـیم فلزی بوکسـل اسـت. میله ها در پشـت سـتونهای پـل قـرار گرفته انـد تا از روبـه روی پل دیده نشـوند. پیش از ایـن نیـز دهانـه دیگری با یک حصار چوبی مسـدود شـده بـود که به شـدت مـورد نقـد سـمن ها و دوسـتداران میراث قـرار گرفت. برخی از کارشناسـان معتقد هسـتند، مسـدود کـردن دهانه هـای ایـن پل تاریخـی هیچ توجیهی نـدارد و هرگونـه مداخلـه بـه منظر ایـن پل آسـیب میزند.

موافقـان ایـن طـرح اعتقـاد دارنـد سـی و سـه پـل بـه عنـوان یـک عرصـه شـهری نیـاز دارد خـود را بـا اتفاقات و تصمیمـات روز وفـق داده و ایجـاد ایمنی برای گردشـگران بـر روی ایـن پـل غیرقابـل انکار اسـت.

از طرفـی مخالفان، اتفاقات رخ داده در سـال اخیر را ناشـی از خشـکی زاینده رود میدانند. سـال پیش در پی سـقوط یک کودک از روی دهانه هـای سی وسـه پـل روی بسـتر خشـک زاینـده رود، احتمال مسـدود شـدن دهانه های این پـل تاریخی مطرح شـد. خبـری که حمیدرضـا فوالدگر، نماینده مـردم اصفهان در مجلـس شـورای اسلامی تکذیـب کرد.

مدتـی بعـد فریـدون الهیاری، مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان، ضمن تاییـد خبـر، حفاظـت از جـان و تأمیـن امنیت گردشـگران را اجتناب ناپذیـر توصیـف کـرد. وی همچنیـن معتقـد بـود از نظـر فنـی تنهـا مرجعی کـه صالحیـت اظهار نظـر در این مـورد را دارد، شـورای فنـی میراث فرهنگی اصفهان اسـت.

ایـن در حالـی اسـت کـه سـازمانهای مـردم نهـاد تأکیـد میکننـد هرگونـه مداخلـه در سی وسـه پـل اصفهـان بایـد بـه اطلاع عمـوم رسـیده و مورد نظر سـنجی عمومـی قرار بگیرد. بـه گفتـه مدیر کل میـراث فرهنگی اصفهـان باتوجه بـه کاربریهایـی کـه ایـن پـل دارد و همچنیـن بـا درنظـر گرفتن ازدحـام جمعیتـی کـه از آنجا عبور و مـرور میکنند و حوادثـی کـه در چنـد سـاله‌ی اخیـر رخ داده، ایـن الـزام ایجـاد میشـود کـه در خصوص ایمن سـازی آن اقداماتی صـورت بگیـرد. بـه ویژه سـال های گذشـته که مـا حداقل بیـش از چنـد مورد سـقوط از پـل داشـتیم.

الهیاری درباره مـواد و ابـزار ایـن حصـار توضیـح داد و گفـت: از مصالحی اسـتفاده میشـود که کمترین تأثیر را روی سـیما و منظر پـل داشـته باشـد و هیچگونـه مداخلـه ای در قسـمت سـازه های تاریخـی پـل صـورت نمیگیـرد. پایه هـای این حصـار فلـزی اسـت و حفـاظ آن نیـز کابـل اسـت. پایه ها نیـز در داخـل رواقهاسـت تـا از منظـر بیرون دیده نشـود. ایـن پایـه، یـک میلـه‌ی پروفایلـی خیلـی سـاده اسـت و حجـم کمی هـم دارد.

 

پیام ما

تبلیغات

نظرات خود را در مورد این مقاله ارسال کنید.

کد امنیتی رفرش

دانستنیها

آرشیو
10 علت آلارم و بوق زدن یخچال

10 علت آلارم و بوق زدن یخچال

بوق زدن یخچال فریزر و ساید یکی از مشکلات شایعی می باشد که خیلی وقت ها باعث ایجاد نگرانی هایی می شود.به خصوص اگر برای چند ثانیه صدای بوق به گوش برسد و بعد صدا قطع شده و دوباره تکرار شود. چون این بوق نوعی هشدار می باشد که علامت خرابی قطعات داخلی ی ...

شنبه 19 فروردین 1402

زیبایی

آرشیو
برای عفونت دندان روکش شده چه باید کرد؟

برای عفونت دندان روکش شده چه باید کرد؟

یکی از بزرگترین مزایای روکش کردن دندان ها دوام آنها است که با مراقبت مناسب، روکش های شما می توانند سال ها دوام بیاورند. نکته کلیدی این است که بدانید چه اقداماتی برای جلوگیری از آسیب و عفونت دندان روکش شده انجام دهید در این مطلب شما را با دلایل، راهها ...

پنجشنبه 31 شهریور 1401